Bloggnorge.com // Nei til massedeponi ved Hestsjøen!
Start blogg

Kategori: Ukategorisert

RÅDMANNEN SIER FOR 6. GANG NEI TIL HESTSJØDEPONI !!

Kategori: Ukategorisert | 6 kommentarer » - Publiser Wednesday 4. March , 2015 kl. 20:07

Les hele innstillingen her:
15075045_Framlegg Rådmannen_innsyn 4 mars 15

For 6. gang sier Rådmannen i Trondheim kommune NEI til å ha massedeponi ved Hestsjøen (Skjefstad Vestre). Dette kommer fram i saksframlegget til Byutviklingsmøtet neste torsdag 12/3.

Dermed støtter Rådmannen i Trondheim innstillingen fra Trondheimsregionen, en viktig seier!!

Men deponiet er fortsatt ikke stoppet, politikerne i Trondheim med unntak av Venstre har gått mot Rådmannen 5 ganger før. For å vinne kampen er det viktig at du underskriver her:

http://www.opprop.net/hestsjoen

Vi vil vil overlevere underskriftene før Byutviklingsmøtet 12/3 og også holde en appell der. Vi har nå 670 underskrifter mot deponiet!

Sammen er vi sterke!

 

Annonser

Grov feilinformasjon fra Ola Borten Moe

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Tuesday 10. February , 2015 kl. 19:34

Grunneier og nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe feilinformerte grovt når han påstod i leserinnlegg i Adressa og i intervju i Byavisa at det søkte massedeponiområdet har gamle steinbrudd som er ufremkommelig både for folk og vilt.

Fakta er at det går helt fint å gå i hele området inkludert steinbruddene. Dette dokumenterer vi med vedlagte video fra i fjor høst der vi gikk gjennom det sist nedlagte steinbruddet uten problemer. Og når vi klarer det går viltet helt fint gjennom området.
https://www.facebook.com/video.php?v=1404642026504034&fref=nf

Borten Moes innlegg i Adressa: Hestsjøen og elgen_OBM
Byavisa (se til slutt i innlegget): http://byavisa.no/2014/11/04/vil-ikke-ha-masser-dumpet-ved-hestsjoen/

Her er svar fra Anne Hokstad på Ola Borten Moes innlegg i Adressa: Hestsjøen og avfallsdeponi_0001

Og her kommer svar jeg ikke fikk på trykk i Adressa:

Ola Borten Moe feilinformerer om Hestsjøen

I et leserinnlegg 7/10 kommer Ola Borten med feil og manglende informasjon i forsvar for sitt planlagte massedeponi ved Hestsjøen.

Borten Moe skriver at det er gamle steinbrudd i området som er uframkommelig for mennesker og dyr, og at det inneholder flere stup. Det som er korrekt er at det er et svært lite steinbrudd rett ved Ringvålveien i tillegg til noen mindre steinuttak i området. Dette er med unntak av noen små stup ikke uframkommelig verken for mennesker eller dyr, noe elgjegeren Borten Moe burde vite. Rådmannen innstilte i mars på at det skulle gis tillatelse til en mindre oppfylling av masse i steinbruddet slik at det ryddes og at det ved revegetering av skog langsiktig kan bidra litt i viltkorridoren. Men det var ikke nok for Borten Moe og  flertallet i Bystyret.

Borten Moe skriver videre at prosjektet kan gi 80 dekar ny matjord og vil være et betydelig bidrag. Det han ikke forteller er at det planlagte massedeponiet ligger på nesten 200 meters høyde over havet, og av klimamessige grunner mest sannsynlig ikke vil kunne gi gode avlinger. Det er gode grunner til at kornproduksjon til menneskeføde i Trøndelag stort sett dyrkes lavt ved havet her i Trøndelag, og at avlinger som regel ellers kun er egnet som dyrefôr. Og man har heller ingen garanti for at Borten Moe vil bruke jorda til dyrking når deponiet er fullt om over 20 år.

Kort transport av masser fra byutvikling er også et argument Borten Moe bruker. I Ringvålveien vil det planlagte massedeponiet på Solberg og Røran med kapasitet på 2 millioner tonn i svært mange år sørge for god kapasitet og kort transport. Borten Morten påstår også at han som elgjeger og grunneier er det ingen som har sterkere incitament enn han til å sikre elgens framtid. Verdien av deponiet er på mange titalls millioner kroner, så hvor det økonomiske incitamentet ligger er det nok ingen tvil om.

Rådmannen har fire ganger prøvd å stoppe massedeponiet ved Hestsjøen med svært gode grunner. Massedeponiet har en viltkorridor av nasjonal verdi, og har to områder med naturtyper med svært viktig lokal verdi. Det er fare for avrenning til Gaula og den viktige badeplassen Hestsjøen. Og Trondheim har nok massedeponier både på lang og kort sikt.

Feilinformasjon fra Ola Borten Moe endrer ikke fakta i saken. Ved neste korsvei må derfor Bystyret stoppe planene.

 

Snorre Vikdal

Medlem Trondheim Venstre

Annonser

Første vedtak Bygningsrådet 18. mars 2014

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Thursday 5. February , 2015 kl. 20:43

Første behandling av saken i Bygningsrådet 18. mars 2014:
Rådmannen anbefaler at Ola Borten Moe og de andre grunneierne kun får tillatelse til en mindre oppfylling i eksisterende steinbrudd (dette er kanskje 2-3 % av det de har søkt om):

På bakgrunn av ny kunnskap vurderes gjeldende planforslag som uforenelig med opprettholdelse av Leinstrandkorridoren og er i strid med hensynssone viltkorridor i kommuneplanens arealdel. Skal viltmangfoldet i Bymarka og på Byneshalvøya sikres for framtida må forbindelseskorridorer med øvrig skogareal øst og sørøst i kommunen opprettholdes. Rådmannen vil ikke anbefale at det videreføres detaljregulering av Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen slik det er vist i framlagte planforslag. En mindre oppfylling i eksisterende steinbrudd ved Ringvålvegen vil kunne aksepteres.”
Vedlegg 2_Massedeponi Hestsjøen_framlegg Rådmannen feb 2014

Kun Venstre støttet Rådmannen.
H og Frp ville gi Borten Moe tillatelse til å ha massedeponi på hele området. Mens flertallet AP, SV og KRF foreslo og fikk flertall for at Rådmannen skulle komme tilbake med en orienteringssak om mulige massedeponi i Trh og synliggjøre fordeler og ulemper med det enkelte område.

” Bygningsrådet ber rådmannen raskt komme med en orienteringssak om mulige massedeponi i Trondheim før noen av de aktuelle/omsøkte områdene behandles. I orienteringen bes rådmannen synliggjøre fordeler og ulemper med det enkelte området.”
Vedlegg 3_Referat behandling Hestsjøen s. 4_Bygningsrådet 18 mars 14

Dette på tross av at Rådmannen sa man hadde nok massedeponi (se under).
Vi så dette som en måte å skjule at de ville gi Borten Moe tillatelse til å gå videre senere, noe vi fikk rett i.

Viktige utdrag fra Rådmannens framlegg : 
Side 4:
” Nye registreringer har ført til at området er blitt utvidet og oppdatert fra C-område til A-område, det vil si at det nå harnasjonal verdi som viltområde.”

og samme avsnitt
”  Rådmannen er klar over behovet for deponi i Trondheimsregionen. På kort sikt vil man kunne dekke behovet med de allerede pågående regulerings- og byggesakene. På lang sikt vil deponiutredningen som IKAP jobber med kunne løse mange av de utfordringene man i dag står overfor. ”

Og siste avsnitt side 5:
”  På bakgrunn av ny kunnskap vurderes gjeldende planforslag som uforenelig med opprettholdelse av Leinstrandkorridoren og er i strid med hensynssone viltkorridor i kommuneplanens arealdel.”

Annonser

Nei til massedeponi ved Hestsjøen!

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Thursday 5. February , 2015 kl. 20:41

Dette er en blogg for å få fram fakta om saksframlegg og politiske vedtak i forhold til grunneier og nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moes med andre grunneieres ønske om å bygge massedeponi ved Hestsjøen.

Rådmannen i Trondheim har fem ganger forsøkt å stoppe prosjektet pga det er nok massedeponi både på kort og lang sikt i Trondheim samt at HELE massedeponiet ligger i en viltkorridor  med nasjonal viltverdi A. Den dekker hele bredden i Leinstrandkorridoren her, og vil kunne ødelegge mye av dyrelivet i Bymarka da man ikke lenger vil få utveksling av gener fra nabokommuner.

– I tillegg vil badeplassen ved Hestsjøen kunne bli ødelagt pga avrenning samt støv og støy fra lastebiler.
– Det er også fare for avrenning til Gaula.
– Før man eventuelt får bygge massedeponiet må de bygge gang- og sykkelvei fra Lundåsen til Hestsjøen, det er bra. Men det vil også kunne bli mye transport på veien mellom Granåsen og Hestsjøen, her er det intet krav om bygging av gang- og sykkelvei til fare for syklister, rulleskiløpere, gående med flere.

– Hytteeiere og fastboende vil også få stor ulempe av et massedeponi og det er også planer om sprenging av masse som skal tas ut før deponering.

Likevel har politikerne fra AP, SV (!), KRF, H og FRP latt Ola Borten Moe gå videre med prosjektet. Til og med Miljøpartiet de Grønne (MDG) var med på å stemme og foreslå dette i Byutviklingskomiteen. MDG snudde i Bystyret etter at jeg fikk et innlegg på trykk om saken rett før møtet.

Dette skjer samtidig som AP, SV, KRF og MDG sitter i et samarbeid med SP i Bystyret; og nestleder i SP Ola Borten Moe har drevet utstrakt påvirkning mot politikerne.

http://www.adressa.no/nyheter/politikk/article1694991.ece

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.